K.V.K.K

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Drdisk Lab Veri Kurtarma (Drdisk Lab Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Drdisk Lab Veri Kurtarma olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil Drdisk Lab Veri Kurtarma ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Drdisk Lab Veri Kurtarma hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Drdisk Lab Veri Kurtarma hizmetlerini satın almak ve kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Drdisk Lab Veri Kurtarma veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Drdisk Lab Veri Kurtarma düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Drdisk Lab Veri Kurtarma ve Adli Bilişim Laboratuvarı ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Drdisk Lab Veri Kurtarma ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Drdisk Lab Veri Kurtarma insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Drdisk Lab Veri Kurtarma (Drdisk Lab Veri Kurtarma ve Bilişim Hizmetleri) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Drdisk Lab Veri Kurtarma ve Drdisk Lab Veri Kurtarma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Drdisk Lab Veri Kurtarma ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Drdisk Lab Veri Kurtarma insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerin korunması, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Drdisk Lab Veri Kurtarma sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Drdisk Lab Veri Kurtarma iletmeniz durumunda, Drdisk Lab Veri Kurtarma talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Drdisk Lab Veri Kurtarma tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Drdisk Lab Veri Kurtarma ‘ ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Drdisk Lab Veri Kurtarma ’ ya iletmeniz gerekmektedir.

Bu doğrultuda Drdisk Lab Veri Kurtarma firmasının sizlere göndermiş olduğu kampanya, ürün tanıtımı, organizasyon, etkinlik, vb. gibi paylaşımları ilginizi çekmiyor ve e-posta listemizden çıkmak istiyorsanız tarafımıza bildirebilirsiniz. Drdisk Lab Veri Kurtarma e-posta listesinden çıkmamanız durumunda yasal gereklilikleri kabul etmiş sayılıp, Drdisk Lab Veri Kurtarma kampanya, ürün tanıtımı, organizasyon, etkinlik, vb. gibi paylaşımlarını almaya devam edeceksiniz.

×